Privacyverklaring

Privacy statement
Binnen Aikido Ryu Jan Rusman wordt er gewerkt met persoonsgegevens. Aikido Ryu Jan Rusman streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. Aikido Ryu Jan Rusman houdt zich hierdoor met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aikido Ryu Jan Rusman is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou ontvangen persoonsgegevens. Dit houdt in dat Aikido Ryu Jan Rusman de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van jou hebben ontvangen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet Aikido Ryu Jan Rusman zich houden aan één van de wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht terug van de rechtsgronden die Aikido Ryu Jan Rusman hanteert voor het verwerken van de persoonsgegevens:
– in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (denk hierbij aan de persoonsgegevens die vereist zijn voor aanmelding van een lid);
– voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
– in verband met de gerechtvaardigde belangen van Aikido Ryu Jan Rusman, waarbij Aikido Ryu Jan Rusman erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
– het doen van onderzoek, opmaken van rapportages en statistieken;
– de uitoefening en de verdediging van de rechten van Aikido Ryu Jan Rusman bij bv. geschillen;
– het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van de behoeften van de leden;
– het verzorgen en verbeteren van de website. Aikido Ryu Jan Rusman zal, als je onze website bezoekt, het (klik-)gedrag vaststellen om jou gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). Hiervoor wordt jouw IP-adres gekoppeld aan het handelen en de persoonlijke voorkeuren vastgesteld. Wij vragen vooraf jou expliciete toestemming hiervoor (zie de onderstaande tekst bij website en cookies).

Als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Aikido Ryu Jan Rusman besluiten om geen lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan.

Website en cookies
Om de dienstverlening naar je te optimaliseren, worden op de website van Aikido Ryu Jan Rusman bezoekgegevens bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij je van relevante informatie voorzien, bijvoorbeeld speciale berichten naar voren laten komen, die gebaseerd zijn op jouw interessevelden. Op deze manier kan Aikido Ryu Jan Rusman de inrichting van de website optimaliseren.

Aikido Ryu Jan Rusman maakt ook gebruik van cookies bij het aanbieden van de diensten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker elke keer herkend wordt als je de website van Aikido Ryu Jan Rusman bezoekt. Op deze manier is het voor Aikido Ryu Jan Rusman mogelijk om de website speciaal op jouw wensen/interesses in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Het is mogelijk om in jouw browser cookies buiten werking te stellen. Als je de cookies buiten werking stelt, kan het zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website tref je daarnaast een aantal links aan naar websites van andere organisaties/instanties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Aikido Ryu Jan Rusman geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties/instanties. Wij raden je daarom aan om het privacy statement door te nemen van de website die je bezoekt.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Wij registeren persoonsgegevens van jou op de volgende manieren:
– Als je onze website bezoekt
– Informatie aanvraagt via onze website
– Als je jezelf of door de vereniging/club wordt aangemeld bij Aikido Ryu Jan Rusman
– Als je een dienst afneemt
– Als je jezelf aanmeldt voor een opleiding/examen
– Als je deelneemt aan een stage

Aikido Ryu Jan Rusman verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Aikido Ryu Jan Rusman verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Aikido Ryu Jan Rusman:
– om contact te kunnen leggen;
– om je informatie toe te sturen;
– om je de ledenpas, paspoort en factuur te kunnen toesturen;
– voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en);
– voor het organiseren van opleidingen;
– voor het uitvoeren van de (financiële) administratie;
-voor het organiseren van stages en evenementen
– relatiebeheer;
– het bestand van alle leden, vrijwilligers, commissies/districten en overige betrokkenen bij Aikido Ryu Jan Rusman te vergroten en te informeren over door Aikido Ryu Jan Rusman georganiseerde activiteiten.

Je kan jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief die Aikido Ryu Jan Rusman verstuurd. In alle nieuwsbrieven die Aikido Ryu Jan Rusman verstuurd, kan je daarnaast gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die hierin is opgenomen. Je kan jezelf te allen tijde uitschrijven en je geeft daarmee aan dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen m.b.t. tot activiteiten/nieuws vanuit Aikido Ryu Jan Rusman.

Als lid van Aikido Ryu Jan Rusman ga je akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens de door Aikido Ryu Jan Rusman georganiseerde stages evenementen.

Beveiliging persoonsgegevens
Door Aikido Ryu Jan Rusman zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.

Aikido Ryu Jan Rusman heeft voldoende fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen om de jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen.

Uitwisseling persoonsgegevens
Aikido Ryu Jan Rusman deelt het uitwisselen van persoonsgegevens op in 3 onderdelen:
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Aikido Ryu Jan Rusman
– Aikido Ryu Jan Rusman kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen onder de bestuursleden van de stichting.
– Aikido Ryu Jan Rusman ziet erop toe dat binnen de stichting de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
– Aikido Ryu Jan Rusman verstrekt alleen persoonsgegeven aan autoriteiten als dit conform geldende wettelijke verplichtingen is. Aikido Ryu Jan Rusman kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Aikido Ryu Jan Rusman
Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeeld hiervan is de JBN. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Aikido Ryu Jan Rusman of wanneer Aikido Ryu Jan Rusman hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik
De door Aikido Ryu Jan Rusman ontvangen persoonsgegevens zullen nooit commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden. Een uitzondering hierop kan zijn als dit gebeurt met voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door jouw persoonsgegevens te registeren bij Aikido Ryu Jan Rusman garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in jouw persoonsgegevens, ben je zelf verantwoordelijk dat de wijzigingen bij Aikido Ryu Jan Rusman worden doorgevoerd. Als Aikido Ryu Jan Rusman tot de ontdekking komt dat je een valse identiteit, onvolledige of onjuist gegevens het verstrekt, dan kan je tijdelijk of definitief de toegang tot de website worden ontzegd.

Bewaren persoonsgegevens
Aikido Ryu Jan Rusman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Jouw privacy rechten
Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking, overdracht en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten verwijzen wij je door naar de Regeling Rechten betrokkenen persoonsgegevens die door Aikido Ryu Jan Rusman zijn opgesteld. Hier vind je ook terug hoe het verzoek afgehandeld wordt binnen Aikido Ryu Jan Rusman.

Klik hier om dit document in te zien.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken.

Je kan jouw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Aikido Ryu Jan Rusman
o.v.v. privacy
Velserduinweg 197
1971 ZC  IJmuiden
Of via e-mail: info@Aikido-Rusman.nl

Daarnaast ben je ook in de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons op het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren dan ook om deze regelmatig in te zien, zodat je up-to-date te blijft m.b.t. tot het privacy beleid van Aikido Ryu Jan Rusman.

Vragen
Mocht je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen via info@Aikido-Rusman.nl.

Aikido Ryu Jan Rusman 25 mei 2018